โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย อ.วาจิศา จันทรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา จัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสงเสริม ปลูกฝังนักศึกษาด้านจริยธรรม คุณธรรมและความรักต่อสถาบัน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีละวัฒนาธรรมในการจัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นประจำปี จัดขึ้น ณ หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย