งานขนอมวิชาการ ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่องาน "ศรีวิชัยขนอมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม" ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ. ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้นักศึกษาและบุคลากรได้แสดงออกถึง ทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสถานศึกษา/หน่วยงานและชุมชนร่วมกัน นั้น จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย