วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วิพากษ์หลักสูตรบูรณาการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการดิจิทัล

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 อาจารย์วาจิศา จันทรรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า, รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ วิพากษ์หลักสูตรบูรณาการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการดิจิทัล ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาโดยหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจและหลักสูตรวิชาการจัดการ เพื่อความทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี และรองรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 20 ปี สู่ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม