โครงการปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว “กิจกรรมสัมมนาทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว” จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย นางสาวจุฑามาศ พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยากร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและเรียนรู้การจัดสัมมนา เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ได้รับรู้ ประสบการณ์จริงจากการทำงาน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย