กิจกรรมงานปีใหม่ Happy new year 2019 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีกิจกรรมงานปีใหม่ “Happy new year 2019” ภายใต้ concept “Colorful Night Party ราตรีแห่งสีสัน” ซึ่งตอนเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรและตอนเย็นได้มีกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะจากการดำเนินงานร่วมกัน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร และบุคลากรได้รับความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมร่วมกัน จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย