กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ. อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้ทีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมตรวจรสุขภาพ เพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคให้บุคลากร นักศึกษาทุกท่านเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที จัด ณ. อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย