วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดงานสืบสานประเพณีวิถีไทยวันลอยกระทง ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 ภาคใต้ชื่องาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง”

     เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดงานสืบสานประเพณีวิถีไทยวันลอยกระทง ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 ภาคใต้ชื่องาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง” โดยมีสโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยประสานในการจัดงานลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าอาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยให้ยาวนาน และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ โดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ รวมถึงชาวต่างชาติ และประชาชนรายรอบวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ซึ่งทุกคนที่มาเข้าร่วมล้วนแต่งกายด้วยผ้าถุง  โสร่ง สะท้อนให้เห็น ถึงการสืบทอดประเพณีลอยกระทงของคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีพิธีสมโภชกระทง การประกวดการประดิษฐ์กระทง ของแต่ละหลักสูตร การแสดงของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เพิ่มสีสันของงานด้วยการจัดประกวดแม่นางนพมาศ โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปครองได้แก่ นางอุษา ทองใหญ่ อายุ 43 ปี ได้รับมงกุฎ สายสะพายพร้อมเงินรางวัล จัดขึ้น ณ บริเวณตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย