วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาแอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)