วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ