โครงการส่งเสริมเรียนรู้และเล่น(Learn and Play)วิชาคณิตศาสตร์และทักษะในการคำนวณ

      เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้และเล่น (Learn and Play) วิชาคณิตศาสตร์และทักษะในการคำนวณ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือก หรือศึกษาต่อทางด้านสาขาวิชาต่างๆ โดยการจัดโครงการบริการวิชาการจัดให้กับหน่วยงานภายนอก ณ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช