วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 โดยได้จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานเกร็ดความรู้และเกมส์แข่งขันทางวิทยาศาสตร์อีกส่วนหนึ่ง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราชไสใหญ่