โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์ ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2561

     โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์ ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ