ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องระบบเครือข่าย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ทางแผนกงานวิทยบริการจะทำการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ในวิทยาลัย