โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

     ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชา รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานและต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ