โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ

       เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความพร้อมและทดสอบในการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ