โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมที่ 1 วันวิสาขบูชา "แห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์ปะการังเขาธาตุ วัดจันทร์ธาตุธาราม"

       เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะอาจารย์ บุคลากร ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ร่วมสืบทอดประเพณี "แห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์ธาตุธาราม" โดยมี นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอม จังนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ทั้งนี้เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย "วันวิสาขบูชา " แห่ผ้าขึ้นพระธาตุ เจดีย์ปะการังเขาธาตุ " วัดจันทน์ธาตุธาราม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมาราช สืบไป