โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

          ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์