แผนกงานบุคลากร

คำสั่งมอบหมายอำนาจ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฟอร์มแบบข้อตกลงและประเมิณผลการปฏิบัติราชการรอบ

การประเมิณผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว