ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  • หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว