ประกาศ มาตรการโควิด-19

 ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ แนวทางการออกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 ประกาศ ตัวอย่างเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ตามข้อ4.1.4

 ประกาศ หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ (ฉบับที่17)

 ประกาศ การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่16)

 ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 ประกาศ ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 17)

 ประกาศ ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 16)

 ประกาศ ศูนย์โควิดฯ มท. (ฉบับที่ 17)

 ประกาศ ศูนย์โควิดฯ มท. (ฉบับที่ 16)

 ประกาศ ศูนย์โควิดฯ มท. (ฉบับที่ 15)

 ประกาศ  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/ 2564 (ฉบับที่ 15)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ขนอม

 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2)

 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในกรณีบุคลากรเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019