วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมทร.ศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบ: