นายศักรินทร์ กลีบแก้ว


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Sakkarin Kleebkeaw
ชื่อภาษาไทย         : นายศักรินทร์ กลีบแก้ว

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 086 388 5586

EMAIL         : olme310@gmail.com

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ประสบการณ์การสอน
 • ระบบปฏิบัติการ การค้นคืนสารสนเทศ การสร้างสื่อผสม
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเว็บไดนามิค ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
 • ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและเครือข่ายไร้สาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 • โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 
ผลงานทางวิชาการ
 • ศักรินทร์ กลีบแก้ว, เสาวคนธ์ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ์, อารีรัตน์ ชูพันธ์, สุพัชชา คงเมือง และปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้ำฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หน้า 90-98
 • อารีรัตน์ ชูพันธ์,ศักรินทร์ กลีบแก้ว, สุภา กาญจนวงศ์. 2560. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาโครงงานกรณีศึกษาหลักสูตรระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชมุสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัชาต ิครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”, มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หน้า 1067-1076
อื่นๆ
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นเวลา 1 ปี
 • นักวิเคราะห์ระบบ เป็นเวลา 3 ปี