พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

พิมพ์ใบชำระเงิน
กรอกเลขประจำตัวประชาชน

 

          รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.rmutsv.ac.th 
   

 

งานวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 089 729 1835