อื่นๆ

การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการดำเนินการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ ดร.สุธี โง้วศิริ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ,ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและแผน สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคุณวาริน ชิณ

การให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าบ่อโก “กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 แผนกงานบริการวิชาการร่วมกับสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าบ่อโก “กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา” โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยฯ ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสะพานแขวนเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาลัยฯกับศูนย์ฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน ภายใต้ศักยภาพที่มีของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เป็นการบูรณาการค

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี คุณสักรียา สันหละ ผู้ช่วยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่งนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงบ่ายคณะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะ เศษซากไม้ และสิ่งปฎิกูลต่างๆบริเวณริมชายหาดแขวงเภา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นลมแรง ณ หาดแขวงเภา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ของบุคลากร

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสานสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ณ ลันตา รีสอร์ท (Lanta Resort) หาดลองบีช ศาลาด่าน เกาะลันตา จ.กระบี่

มทร.ศรีวิชัย ขนอม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ทักทายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ แก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) กว่า 200 คน ที่มาเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ห้องปฎิบัติการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องปฎิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธา ห้องปฎิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ห้องปฎิบัติการทางด้านเคมี และห้องปฎิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยรับฟังคำบรรย

กิจกรรมตกแต่งภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา

       กิจกรรมตกแต่งภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

ประมวลภาพกิจกรรม การวางทุ่นผูกเรือและกิจกรรมเก็บขยะพัฒนาชายหาด รอบบริเวณชายหาดแขวงเภา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการวางทุ่นผูกเรือและกิจกรรมเก็บขยะพัฒนาชายหาด รอบบริเวณชายหาดแขวงเภา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 /ทัพเรือภาคที่2

ประมวลภาพกิจกรรม “รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

      วันที่ 10 เมษายน 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่" เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ