วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

 1. สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • หลักสูตรวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิศวกรรมโยธา

ใบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561