วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 1. สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • หลักสูตรวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิศวกรรมโยธา

 

 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ