วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

  1. สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
  2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รายละเอียดการรับสมัคร
  3. สาขาวิศวกรรมโยธา ายละเอียดการรับสมัคร

พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร         แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร