วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบฯ2561 รอบ 4 เดือน(1ต.ค.2560-31 ม.ค.61)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบฯ 2561 รอบ 4 เดือน (1ต.ค.2560-31 ม.ค.61)