หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการ“การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยวชุมชนบ้านท่า-บ่อโก”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก “การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยวชุมชนบ้านท่า-บ่อโก” เพื่อวางแผนและจัดรายการนำเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน และเพื่อเป็นการวางแผนในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ณ ชุมชนบ้านท่า-บ่อโก ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช