วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมทร.สุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะจำนวน 30 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและภาพรวมของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย