ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2-2560 ด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

        ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2-2560 ด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เอกสารประกอบ: