วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการร่วมกับสภาวิศกรจัดสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสภาวิศวกร จัดสัมมนาในหัวข้อ“แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” โดย ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ผศ.ชายชาญ โพธิสาร และนายอุทัย คำเสนาะ อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการสัมมนา ให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 รวมถึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องและการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC) โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว จำนวนกว่า 130 คน ณ ห้อง 9504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย