วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม แบ่งปันความสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุข เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่ขาดแคลนสำหรับสถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่ง และเป็นการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง บ้านสิชล ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559