วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF ) โดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับอาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการวัดผลและประเมินผล และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย