วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าทคี่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าทคี่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบ: