วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม)ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกท่าน
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน
ซึ่งมีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและเหรียญเงิน จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑.นางสาวอทิตยา กลับวิหค ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง เกรดเฉลี่ย ๓.๙๐
๒. นางสาวสุนิสา สะแม ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย ๓.๘๗
และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน ๕ คน ได้แก่
๑. นางสาวกฤษณา มังสังข์ ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๒.นางสาวเกศสุดา ศรีสุวรรณ ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๓.นางสาววรุณยุภา นาคทอง ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๔.นางสาวศุภรัตน์ มัยด้อหล้า ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๕. นางสาวกรกนก นวลกุล ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน ๓ คน ได้แก่
๑. นายกิตติศักดิ์ เพชรเลี่ยน ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๒. นางสาวสุรีรัตน์ คงแก้ว ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๓. นางสาวปัทมวรรณ ภู่ประไพ ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
โดยบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คณาจารย์และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้