โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี คุณสักรียา สันหละ ผู้ช่วยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่งนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงบ่ายคณะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะ เศษซากไม้ และสิ่งปฎิกูลต่างๆบริเวณริมชายหาดแขวงเภา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นลมแรง ณ หาดแขวงเภา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช