โครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าบ่อโก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกลุ่มฟื้นฟู – อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านท่าบ่อโก เพื่อการท่องเที่ยว และอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ จัดโครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าบ่อโก “กิจกรรมย่อยที่ 1 การสำรวจทรัพยากรและศึกษาศักยภาพของชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน คลองขนอม” โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยฯ คณะครู นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยาและโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านในตำบลท้องเนียน อ.ขนอม ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปลา กุ้ง กว่า 1500 ตัว และร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน นำสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ ศูนย์ฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช