กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 58

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้น ผศ.ดร ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ พร้อมอ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นผู้มาร่วมพิธีร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร หลังจากเสร็จพิธี คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 3 จุด คือ 1.การพัฒนาทำความสะอาดเจดีย์ปะการัง 2.การพัฒนาทำความสะอาดหาดแขวงเภา 3.การพัฒนาภูมิทัศน์/ปลูกต้นไม้บริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรได้ถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ