วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีฝึกซ้อมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 112 คน
ซึ่งปีนี้มีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและเหรียญเงิน จำนวน 2 คน คือ
1.นางสาวศิวารินทร์ แป้นปั้น ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
2.นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณปานดี ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน
และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 7 คน ได้แก่
1.นางสาววรรณา ชลารัตน์ ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2.นางสาวณัฐณิชา รัตนโสม ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3.นางสาวพิมศิริ จันทร์เล็ก ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4.นางสาวปิยะนุช เกิดช่วย ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5.นางสาวกาญจนา ยืนยัน ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
6.นางสาวชฎาภา ขุนหนู ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
7.นางสาวพนิดา เมืองน้อย ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คณาจารย์และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้