ประมวลภาพกิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรมส่งเสริมจริยธรรม

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ ”ค่ายคุณธรรมส่งเสริมจริยธรรม” สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาปลูกฝังให้แก่นักศึกษาใหม่ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมการปรับตัวระหว่างเพื่อนกับเพื่อน และให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ในรูปแบบของการปฏิบัติธรรม  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558