ประกาศ : ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาป้องกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาป้องกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565