ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ