ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19และ เรื่่อง ขอความอนุเคราะห์ชื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอหารกลางวันเด็กนักเรียน