พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นำพานพุ่ม ดอกไม้คุรุคารวะ วัฒนธรรม บูชาครู ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ