โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคุณเริงศักดิ์ พันธมาศ คุณภคนิตย์ ออสปอนด์พันธ์ วิทยากรบรรยายจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณาจารย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การปฏิบัติตนขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและความปลอดภัยในการทำงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ