ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 view
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอ่ศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่องกำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยุบเลิกส่วนงานภายในระดับกอง ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงานและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง view
ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเพื่อดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่องกำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา view
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทา view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 view