ภาพกิจกรรม RUTS : research expo2019 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมออกร้านจัดแสดงสินค้าชุมชนจากงานบริการวิชาการ

     ระหว่างวันที่ 20-21  สิงหาคม 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมออกร้านจัดแสดงสินค้าชุมชนจากงานบริการวิชาการ ของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก และชุมชนบ้านบางคู นำโดยอาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล และอาจารย์นาถนลิน สีเขียว ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมโดย อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว และ อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา  จากการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลที่ 3 (เหรียญทองแดง) ในชื่อผลงาน "แผนผังเส้นทางท่องเที่ยวคลองบางคูผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม”   ทั้งนี้ในส่วนของงานวิจัย มีการนำเครื่องถมเมืองนครมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน โดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม หัวหน้าโครงการวิจัย และ อาจารย์สุพัชชา คงเมืองเป็นผู้ร่วมจัดแสดง และยังมีกิจกรรมที่สร้างสีสันบนเวที ในรายการ “ขนอมวาไรตี้” ดำเนินการโดย อาจารย์ ดร.พิมพิศา พรหมมา และอาจารย์กฤชยา เทพสุริยวงศ์  งานนี้มีนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี ระบบสารสนเทศ และการโรงแรมฯ ช่วยงานอีก 8 คน