พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นำพานพุ่ม ดอกไม้คุรุคารวะ วัฒนธรรม บูชาครู ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ