“การจัดสอบ RMUTSV TEST ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)”ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการจัดสอบ RMUTSV TEST ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ