โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การอบรมแนวทางการสอบ RMUTSV TEST สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การอบรมแนวทางการสอบ RMUTSV TEST สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ RMUTSV TEST และเป็นการทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีการสอบผ่านไปได้ด้วยดี ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ