วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2562